Nyhetsartiklar
2018 April
Inga händelser denna månad.

MTOTFLS


1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifterna finns att hämta hem som Word-dokument här eller PDF här

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Inledning
Ordningsföreskrifterna avser hamnområdet, d v s det område som föreningen hyr av kommunen - bryggor, sjösättnings- och uppställningsområde. Har du frågor kring föreskrifterna kontaktar du hamnkapten på tel 070-369 55 77.

Föreningen har rätt att med omedelbar verkan förklara ingånget avtal om båt- och uppställningsplats förverkade om båtägaren inte följer dessa föreskrifter.

Verksamhet och avtal
I hamnområdet får endast verksamhet med fritidsbåtar bedrivas. Båtar skall vara försäkrade och skjulägare skall ha ansvarsförsäkring.

Platser hyrs ut genom skriftligt avtal. Avgift debiteras en gång per år genom faktura. Avgifterna ses över årligen och fastställs av styrelsen.

Båtplats, skjul eller uppställningsplats ska betalas enligt kontrakten. Skulle avgift inte erläggas i rätt tid, äger föreningen rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägarens utrustning.

Person som tecknat avtal för båtplats och/eller uppställningsplats får endast placera den båt som finns registrerad i avtalet på förhyrd plats. Vid byte av båt skall nytt avtal tecknas. Förändring anmäls av båtägaren till hamnkaptenen.

Aktsamhet
Du skall vara aktsam när Du begagnar hamnens anläggningar. Om du råkar orsaka skada – anmäl det till hamnkaptenen för åtgärd.

Bryggor
Förvaring på/vid bryggor
Inga tillbyggnader få göras på bryggorna. För att inte hindra framkomligheten för andra båtägare, får inte jolle eller annan material förvaras på bryggorna. Om utrymme finns får släpjolle förtöjas inom båtplatsens vattenområde, d v s mellan bryggan och stolparna i vattnet.

Omhändertagande av båt
För att undvika skador och andra problem har föreningen rätt att flytta båt som är felaktigt eller slarvigt förtöjd, liksom båt som förtöjs olovligt, sjunkit eller ligger i marvatten.

BÃ¥tplatser
Medlem tecknar årsvisa avtal med föreningen om båtplats. Båtplatsen disponeras på tid och till en kostnad som framgår av kontrakt. Båtplats i hamnbassängen får nyttjas från och med 1 april t o m 15 november, medan båtplats i ån skall vara lämnad före tredje helgen i oktober så att bommarna kan tas upp. Båt skall vara märkt enligt föreningens anvisningar. Föreningen har rätt att flytta båt som ligger kvar på båtplats efter nyttjandetidens slut. Merkostnader, t ex kostnader för upptagning av bommar, betalas av båtägaren.

Förtöjning vid flytbrygga skall ske i de öglor är monterade på bryggan. Behov av extra ögla i centrum på bryggplatsen anmäls till hamnkaptenen. Det är inte tillåtet att på enskilt initiativ borra i bryggan. Akterförtöjning sker i ringarna på stolpar i vattnet.

Båtägaren är ansvarig för att fendra av och förtöja på ett betryggande sätt.

Båtplatsen får ej hyras ut i andra hand.

När du är borta en längre tid, anmäl det till hamnkaptenen så att platsen kan användas av hamnkaptenen för tillfällig förtöjning.

Om du inte skall sjösätta skall du anmäla det till hamnkaptenen så att föreningen kan hyra ut båtplatsen tillfälligt. Om du inte sjösätter två säsonger i följd sägs avtalet upp av föreningen.

Medlem som har bryggplats men inte skjul eller uppställningsplats och vill ha vagn uppställd inom hamnområdet under båtsäsongen anmäler detta till hamnkaptenen. Föreningen tar ut avgift för sådan långtidsparkering.

Tillfällig förtöjning
De som har båten upplagd i uppläggningsområdet, men har annan hemmahamn kan förtöja på annan medlems plats för rustning respektive avrustning. Tag i första hand själv kontakt med den som har båtplats. Tag i andra hand kontakt med hamnkaptenen.

Tillfälligt förtöjd båt skall alltid märkas med ägarens namn och telefonnummer. Båten skall kunna flyttas med kort varsel.

Otillåten förtöjning
Mastkranens, lillkranens och sjömackens bryggor får endast användas för tillfällig förtöjning i samband med de aktiviteter de är avsedda för. Överträdelse kan beivras.

Uppställningsområdet / Skjul
Medlem som vill bygga skjul ansöker om detta hos hamnkaptenen. Föreningens byggnadspolicy skall följas, vilket innebär att skjulen skall vara stadiga och prydliga. Hamnkaptenen tar in underlag som lämnas till styrelsen för beslut. Skjulbygge skall vara slutfört inom två år.

Medlem svarar för snöskottning av tak och att det hålls snyggt runt skjulet.

Medlem som vill sälja sitt skjul ser till att spekulant lämnar medlemsansökan till hamnkaptenen innan försäljning slutförs.

Föreningsgemensamma skjul
Medlem svarar för snöskottning av tak och enklare underhållsåtgärder.

Uppställningsplats
Föreningen hyr ut uppställningsplatser där båt ställs på vagn eller vagga och täcks på vintern. Uppställningsplatserna är avsedda för säsongsvis uppställning. Föreningen accepterar inte passiv långtidsuppställning eftersom det kan tendera att bli en båtkyrkogård på området. Att sjösättning inte sker under en eller flera säsonger pga reparation eller annan anledning förutsätter samråd mellan båtägare och förening. Efter två overksamma år dubbleras avgiften varje år.

Båtägare svarar för skötsel av platsen, t ex gräsklippning och bortforsling av skräp. Vagn eller vagga med täckningsmateriel ställs normalt tillbaka på platsen i god ordning efter sjösättning.

Föreningen kan anvisa annan sommarplats för vagn/vagga än ordinarie plats för att kunna göra markarbeten eller ordna parkering.

Sommaruppställning
Båtägare med uppställningsplats som inte avser att sjösätta sin båt måste ansöka om sommarplats på SVF:s område hos hamnkapten. Eventuella kostnader för flytt av båten bärs av medlemmen. Tillstånd att sommarligga på land mer än en säsong ska beviljas av styrelsen efter särskild prövning. (skälen kan vara omfattande renovering, sjukdom etc)

Märkning
Båtar med bryggplats i hamnen märks årligen med etikett. Vagnar/vaggor skall också märkas med etikett.

När du betalt din faktura hämtar du årligen en etikett till båt eller vagn/vagga hos hamnkaptenen. Etiketten fästs väl synligt.

Övernattning
Övernattning får ej ske på uppställningsområdet i skjul.

Nycklar/tagg
Medlem i föreningen tilldelas en tagg till infartsbommen. Av hamnkaptenen. Även nyckel till motorvärmaruttag erhålls av hamnkaptenen.

Nycklar till infartsbom, hamnkontor och toalett kvitteras ut mot depositionsavgift på Marincenter.

Parkering
Parkering av bilar sker på anvisade, märkta parkeringsytor.

Trailade båtar
Bilar och trailers till båtar parkeras på anvisade, märkta parkeringsytor. Bilar och trailers får stå i högst tre dygn utan att särskild avgift erläggs.

Överlåtelse av plats
Du får inte överlåta, hyra ut eller sälja din plats eller skjul utan föreningens medgivande.

Om det finns skäl att tro att platsen överlåtits eller hyrts ut i andra hand har föreningen rätt att genast återta platsen och omhänderta ev. Utrustning som lämnats kvar. Kostnader som uppkommer för föreningen i samband med detta skall betalas av båtägaren.

Adressändring
Du är själv ansvarig för att rätt adress meddelats föreningen. Den som på grund av felaktigt angiven adress inte fått räkningen på båt- och/eller uppställningsplats och därmed försummat att betala den i rätt tid har förverkat rätten till platsen, dock kvarstår betalningsskyldigheten.

Skydd mot brand
Brandgator skall hållas tomma och du får inte ställa upp vagn eller vagga eller ordna materielupplag i brandgatorna. Brandgatorna klipps genom föreningens försorg.

Brandsläckare finns i hamnområdet. Skiss över brandsläckarnas placering finns vid infarten till området. På samma skiss framgår åtgärder vid brand.

Hetarbeten får ej ske utan att samråd har tagits med hamnkapten. Med hetarbeten menas verksamhet som ger öppen låga eller gnistbildning. Förutsättning för hetarbetet är att; brandfarligt materiel har tagits bort vid den plats där arbetet bedrivs brandsläckningsutrustning finns tillgänglig under arbetet brandvakt finns minst en timme efter arbetets avslutande

Gasol i små förpackningar – högst två kilo – får förvaras i båt eller skjul. Vid förvaring av större mängder skall märkning av skjul/båt skall ske av skjulägaren enligt gällande föreskrifter. Fast monterad halogenlampa på bradsäkert underlag eller halogenlampa på stativ för tillfällig belysning får användas. Tankning sker normalt vid macken. Vid tankning av mindre mängder ur dunk vid brygga skall båtägare först kontrollera att öppen låga inte finns inom 15 meters avstånd.

Hamnvakt
Bevakning av hamn och uppställningsområdet utförs av Securitas.

Den som inte kan gå sitt pass byter i första hand med annan medlem på listan. I andra hand kontaktas ersättare ur vakt-pool. Den som inte går sitt pass eller organiserar ersättare faktureras en straffavgift på närvarande 2000kr.

Elsäkerhet
Örebro Kommun är anläggningsägare och besiktigar den fasta elanläggningen periodiskt. Jordfelsbrytare finns i den fasta elanläggningen. Jordfelsbrytare i motorvärmaruttag kontrolleras flera gånger årligen genom föreningens försorg. Jordfelsbrytare i skjul kontrolleras av skjulägaren.

Den tillfälliga elanläggning medlem bygger från eluttaget är medlem ansvarig för.

Kablage, skarvdon etc som används i den tillfälliga elanläggningen skall vara av utomhuskvalitet ( lägst IP x4) och kabel av lägst kvalitet HO7RN-F.

För detaljer – läs t ex EIO Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar.

Miljöfarliga ämnen
Miljöfarligt avfall, lösningsmedel, färgrester etc hanteras inte av SVF. De lämnas av ägaren själv på av Örebro kommun anvisad plats.

Spilloljor, glykol, filter och batterier kan lämnas i av SVF uppställd oljebod. Oljorna ska tömmas i resp. kärl. Tomburkar läggs i därför avsedd behållare. Är du osäker kontaktar du miljöansvarige eller hamnkapten på telefon enligt ovan. Följ anvisningar på skyltar i boden!

Arbetsdagar
Medlem som deltar i av föreningen anordnade arbetsdagar vår och höst erhåller 200:-/arbetstillfälle. (max 2 tillfällen)

Olovligen uppställd båt, båtkärra, fordon eller annat material
Föremål som utan föreningens skriftliga medgivande står på icke hyrd plats inom uppställningsområdet betraktas som övergivna. Föremålet registreras då som upphittad hos polisen. Om inte ägaren inom tre månader därefter hör av sig och återkräver föremålet säljs eller skrotas det.

Återkrav av båt
Båtägare som inom tre månader återkräver omhändertagen båt (se ovan) får tillbaka båten om han betalar föreningens kostnader för omhändertagandet.Ordningsföreskrifter beslutade på styrelsemöte 2014-10-28.


www.varfsforeningen.se
Copyright © 2013 Varfsföreningen