Allmänna ordningsregler

Inledning

Ordningsföreskrifterna avser hamnområdet, d v s det område som föreningen arrenderar av kommunen – bryggor, sjösättnings- och uppställningsområde.

Har du frågor kring föreskrifterna kontaktar du hamnchefen.

Föreningen har rätt att med omedelbar verkan förklara ingånget avtal om båt- och uppställningsplats förverkade om båtägaren inte följer dessa föreskrifter.

Verksamhet och avtal

I hamnområdet får endast verksamhet med fritidsbåtar bedrivas. Båtar skall vara försäkrade och skjulägare skall ha ansvarsförsäkring. Platser hyrs ut genom skriftligt avtal. Avgift debiteras en gång per år genom faktura. Avgifterna ses över årligen och fastställs av styrelsen.

Båtplats, skjul eller uppställningsplats ska betalas enligt kontrakten. Skulle avgift inte erläggas i rätt tid, äger föreningen rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägarens utrustning.

Person som tecknat avtal för båtplats och/eller uppställningsplats får endast placera den båt som finns registrerad i avtalet på förhyrd plats.

Vid byte av båt skall nytt avtal tecknas. Förändring anmäls av båtägaren till hamnchefen.

Aktsamhet

Du skall vara aktsam när Du använder hamnens anläggningar. Om du råkar orsaka skada – anmäl det till hamnchefen för åtgärd.

Bryggor
Förvaring på/vid bryggor

Inga tillbyggnader få göras på bryggorna.

För att inte hindra framkomligheten för andra båtägare, får inte jolle eller annan material förvaras på bryggorna. Om utrymme finns får släpjolle förtöjas inom båtplatsens vattenområde, d v s mellan bryggan och stolparna i vattnet.

Omhändertagande av båt

För att undvika skador och andra problem har föreningen rätt att flytta båt som är felaktigt eller slarvigt förtöjd, liksom båt som förtöjs olovligt, sjunkit eller ligger i marvatten.

Båtplatser

Medlem tecknar årsvisa avtal med föreningen om båtplats. Båtplatsen disponeras på tid och till en kostnad som framgår av kontrakt.

Båtplats i hamnbassängen får nyttjas från och med 1 april t o m 15 november, medan båtplats i ån skall vara lämnad före tredje helgen i oktober så att bommarna kan tas upp.

Båt skall vara märkt enligt föreningens anvisningar.

Föreningen har rätt att flytta båt som ligger kvar på båtplats efter nyttjandetidens slut. Merkostnader, t ex kostnader för upptagning av bommar, betalas av båtägaren.

Förtöjning vid flytbrygga skall ske i de öglor är monterade på bryggan. Behov av extra ögla i centrum på bryggplatsen anmäls till hamnchefen. Det är inte tillåtet att på enskilt initiativ borra i bryggan. Akterförtöjning sker i ringarna på stolpar i vattnet.

Båtägaren är ansvarig för att fendra av och förtöja på ett betryggande sätt.

Båtplatsen får ej hyras ut i andra hand.

När du är borta en längre tid, anmäl det till hamnchefen så att platsen kan användas av föreningen för tillfällig förtöjning.

Om du inte skall sjösätta skall du anmäla det till hamnchefen så att föreningen kan hyra ut båtplatsen tillfälligt.

Om du inte sjösätter två säsonger i följd sägs avtalet upp av föreningen.

Medlem som har bryggplats men inte skjul eller uppställningsplats och vill ha vagn uppställd inom hamnområdet under båtsäsongen anmäler detta till hamnkaptenen. Föreningen tar ut avgift för sådan långtidsparkering.

Tillfällig förtöjning

De som har båten upplagd i uppläggningsområdet, men har annan hemmahamn kan förtöja på annan medlems plats för rustning respektive avrustning. Tag i första hand själv kontakt med den som har båtplats. Tag i andra hand kontakt med hamnchefen. Tillfälligt förtöjd båt skall alltid märkas med ägarens namn och telefonnummer. Båten skall kunna flyttas med kort varsel.

Otillåten förtöjning

Mastkranens och sjömackens bryggor får endast användas för tillfällig förtöjning i samband med de aktiviteter de är avsedda för. Överträdelse kan beivras.

Uppställningsområdet

Skjul

Medlem som vill bygga skjul ansöker om detta hos hamnchefen. Föreningens byggnadspolicy skall följas, vilket innebär att skjulen skall vara stadiga och prydliga. Hamnchefen tar in underlag som lämnas till styrelsen för beslut. Skjulbygge skall vara slutfört inom två år.

Medlem svarar för snöskottning av tak och att det hålls snyggt runt skjulet.

Medlem som vill sälja sitt skjul ser till att spekulant lämnar medlemsansökan till hamnchefen innan försäljning slutförs.

Föreningsgemensamma skjul

Medlem svarar för snöskottning av tak och enklare underhållsåtgärder.

Uppställningsplats

Vagnar, kärror, vaggor – med eller utan båt – som står på varvsplan måste vara märkta.
Märk med namn och mobilnummer eller med föreningens nummerbricka (kontakta hamn- eller varvschef om du önskar en nummerbricka).
Omärkta objekt kommer att hittegodsanmälas och tillfaller efter 3 månader föreningen. Föreningen kommer sedan att skrota eller sälja objektet.
Det är också viktigt att övrigt material exempelvis byggmaterial eller presenningar märks ordentligt så de inte tolkas vara skräp.
Om en båt eller material måste flyttas av föreningen, för att föreningen exempelvis behöver göra i ordning/städa på platsen, ska medlem kontaktas och erbjudas att göra det själv eller delta vid flytten. Om inte medlem går att kontakta eller om medlem inte återkopplar med besked så har föreningen rätt att agera och utföra flytten enligt planering.

Föreningen hyr ut uppställningsplatser där båt ställs på vagn eller vagga och täcks på vintern.

Uppställningsplatserna är avsedda för säsongsvis uppställning.

Föreningen accepterar inte passiv långtidsuppställning eftersom det kan tendera att bli en båtkyrkogård på området.

Att sjösättning inte sker under en eller flera säsonger pga reparation eller annan anledning förutsätter samråd mellan båtägare och förening.

Efter två overksamma år dubbleras avgiften varje år.

Båtägare svarar för skötsel av platsen, t ex gräsklippning och bortforsling av skräp.

Vagn eller vagga med täckningsmateriel ställs normalt tillbaka på platsen i god ordning efter sjösättning.

Föreningen kan anvisa annan sommarplats för vagn/vagga än ordinarie plats för att kunna göra markarbeten eller ordna parkering.

Sommaruppställning

Båtägare med uppställningsplats som inte avser att sjösätta sin båt måste ansöka om sommarplats på SVFs område hos hamnchefen.

Eventuella kostnader för flytt av båten bärs av medlemmen.

Tillstånd att ha båten kvar på land mer än en säsong ska beviljas av styrelsen efter särskild prövning. (Skälen kan vara omfattande renovering, sjukdom etc).

Övernattning

Övernattning får ej ske på uppställningsområdet i skjul.

Nycklar till toalett

Nycklar till toalett kvitteras ut mot depositionsavgift från hamnchef.

Användning av motorgrind

Du behöver ingen nyckel till den nya motorgrinden då den är kopplad till ditt mobiltelefonnummer. När du kommer fram till grinden så ringer du det nummer som skickas via mejl till betalande medlemmar.
Grinden kommer då efter en liten fördröjning att öppnas inåt området. När du passerat så stänger den automatiskt efter en stund. Stanna gärna kvar en stund för att se att grinden stängs efter dig.

Tillträdestider: vårt larmbolag kräver att vi ska ”nattspärr” ha för att undvika falsklarm. Om det skulle krångla så skickar du ett mail till: info@varfsforeningen.se Rubrikmärk gärna med ”Grinden” och skriv in ditt namn och mobilnummer i meddelandet.

Mobilnumret skriver du i fortsättningen i internationell form för att underlätta hantering: första nollan ersätts av 46 sedan alla siffror i följd (utan mellanslag och bindestreck).

Parkering

Parkering av bilar sker på anvisade, märkta parkeringsytor.

Trailade båtar

Bilar och trailers till båtar parkeras på anvisade, märkta parkeringsytor.

Bilar och trailers får stå i högst tre dygn utan att särskild avgift erläggs.

Överlåtelse av plats

Du får inte överlåta, hyra ut eller sälja din plats eller skjul utan föreningens medgivande.

Om det finns skäl att tro att platsen överlåtits eller hyrts ut i andra hand har föreningen rätt att genast återta platsen och omhänderta ev. Utrustning som lämnats kvar.

Kostnader som uppkommer för föreningen i samband med detta skall betalas av båtägaren.

Adressändring

Du är själv ansvarig för att rätt adress meddelats föreningen.

Den som på grund av felaktigt angiven adress inte fått räkningen på båt- och/eller uppställningsplats och därmed försummat att betala den i rätt tid har förverkat rätten till platsen, dock kvarstår betalningsskyldigheten.

Viktigt om du ändrar ditt mobilnummer: Mobilnumret skriver du i fortsättningen i internationell form för att underlätta hantering: första nollan ersätts av 46 sedan alla siffror i följd (utan mellanslag och bindestreck).

Skydd mot brand

Brandgator skall hållas tomma och du får inte ställa upp vagn eller vagga eller ordna materialupplag i brandgatorna. Brandgatorna klipps genom föreningens försorg.

Brandsläckare finns i hamnområdet. Skiss över brandsläckarnas placering finns vid infarten till området. På samma skiss framgår åtgärder vid brand.

Heta arbeten får ej ske utan att samråd har tagits med hamnchefen. Med heta arbeten menas verksamhet som ger öppen låga eller gnistbildning. Förutsättning för heta arbetet är att;

  • brandfarligt material har tagits bort vid den plats där arbetet bedrivs
  • brandsläckningsutrustning finns tillgänglig under arbetet, brandvakt ska finnas minst en timme efter arbetets avslutande.

Gasol i små förpackningar – högst två kilo – får förvaras i båt eller skjul. Vid förvaring av större mängder skall märkning av skjul/båt skall ske av skjulägaren enligt gällande föreskrifter.

Fast monterad halogenlampa på brandsäkert underlag eller halogenlampa på stativ för tillfällig belysning får användas.

Tankning sker normalt vid macken. Vid tankning av mindre mängder ur dunk vid brygga skall båtägare först kontrollera att öppen låga inte finns inom 15 meters avstånd.

Elsäkerhet

Örebro Kommun är anläggningsägare och besiktigar den fasta elanläggningen periodiskt. Jordfelsbrytare finns i den fasta elanläggningen. Jordfelsbrytare i motorvärmaruttag kontrolleras flera gånger årligen genom föreningens försorg. Jordfelsbrytare i skjul kontrolleras av skjulägaren.

Den tillfälliga elanläggning medlem bygger från eluttaget är medlem ansvarig för.

Kablage, skarvdon etc som används i den tillfälliga elanläggningen skall vara av utomhuskvalitet ( lägst IP x4) och kabel av lägst kvalitet HO7RN-F.

För detaljer – läs t ex EIO Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar eller om säker el i fritidsbåten via Elsäkerhetsverkets hemsida.

Batteriladdare av äldre typ (transformatorladdare utan reglering) får ej lämnas utan tillsyn under laddning. (Brandfara)

 Miljöfarliga ämnen

Miljöfarligt avfall, lösningsmedel, färgrester etc hanteras inte av SVF. De lämnas av ägaren själv på av Örebro kommun anvisad plats.

Spilloljor, glykol, filter och batterier lämnas av ägaren själv på av Örebro kommun anvisad plats.

Är du osäker kontaktar du miljöansvarige i styrelsen eller hamnchefen.

Olovligen uppställd båt, båtkärra, fordon eller annat material

Föremål som utan föreningens skriftliga medgivande står på icke hyrd plats inom uppställningsområdet betraktas som övergivna. Föremålet registreras då som upphittad hos polisen. Om inte ägaren inom tre månader därefter hör av sig och återkräver föremålet säljs eller skrotas det.

Återkrav av båt

Båtägare som inom tre månader återkräver omhändertagen båt (se ovan) får tillbaka båten om han betalar föreningens kostnader för omhändertagandet.