Allmänna ordningsregler SVF

Rev. 2023-10-22

Inledning

Ordningsföreskrifterna avser hamnområdet, d v s det område som föreningen arrenderar av Örebro kommun – bryggor, sjösättnings- och uppställningsområde. All verksamhet inom hamnområdet förutsätter medlemskap i föreningen.

Har du frågor kring föreskrifterna kontaktar du Hamnchef eller Intendent.

Föreningen använder medlemssystemet BAS. Respektive medlem ansvarar själv för att rätt uppgifter finns angivna i BAS.

Föreningen har rätt att med omedelbar verkan upphäva medlemskapet om båtägare inte följer dessa ordningsregler.

Verksamheten

I hamnområdet får endast verksamhet med fritidsbåtar bedrivas. Båtar skall vara försäkrade och skjulägare skall ha ansvarsförsäkring. Avgift för båtplats, skjul och uppställningsplats debiteras en gång per år genom faktura. Kontant betalning godkänns ej. Avgifterna ses över årligen och fastställs av Styrelsen.

Båtplats, skjul eller uppställningsplats ska betalas enligt lämnade uppgifter i BAS. Skulle avgift inte erläggas i rätt tid, äger föreningen rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägarens utrustning.

Medlem som har båtplats och/eller uppställningsplats får endast placera den båt som finns registrerad i BAS på förhyrd plats. Oregistrerade båtar får inte förekomma inom uppställningsområdet.

Medlem ansvarar själv för att registrera förändringar i medlemssystemet BAS (t.ex. ny båt, nytt försäkringsbolag inkl. försäkringsnummer, ny adress etc.). Vid delägarskap av båt ska alla delägare vara medlemmar i föreningen.

Den som på grund av felaktigt angiven adress inte fått räkningen på båt- och/eller uppställningsplats och därmed försummat att betala den i rätt tid har förverkat rätten till platsen, dock kvarstår betalningsskyldigheten. 

Du skall vara aktsam när du använder hamnens anläggningar. Om du råkar orsaka skada ska detta anmälas till Hamnchef och/eller Intendent för åtgärd.

Bryggor

Förvaring på/vid bryggor

Inga tillbyggnader få göras på bryggorna utan Styrelsens tillstånd.

För att inte hindra framkomligheten för andra båtägare, får inte jolle eller annat material förvaras på bryggorna. Om utrymme finns får släpjolle förtöjas inom båtplatsens vattenområde, d v s mellan bryggan och bommarna i vattnet.

Omhändertagande av båt

För att undvika skador och andra problem har föreningen rätt att flytta båt som är felaktigt eller slarvigt förtöjd, liksom båt som förtöjs olovligt, sjunkit eller ligger i marvatten.

Båtplatser

Platserna hyrs ut årsvis. Båtplatsen disponeras på tid och till en kostnad som framgår av medlemssystemet BAS.

Båtplats i hamnbassängen får nyttjas från och med 1 april t.o.m. 15 november, medan båtplats i ån skall vara lämnad före tredje helgen i oktober så att bommarna kan tas upp.

Föreningen har rätt att flytta båt som ligger kvar på båtplats efter nyttjandetidens slut. Merkostnader, t.ex. kostnader för upptagning av bommar, betalas av båtägaren.

Förtöjning vid flytbrygga skall ske i öglor som är monterade på bryggan. Behov av extra ögla i centrum på bryggplatsen anmäls till Hamnchefen. Det är inte tillåtet att på enskilt initiativ borra i bryggan.

Båtägaren är ansvarig för att fendra av och förtöja på ett betryggande sätt.

Båtplatsen får ej hyras ut i andra hand.

När du är borta en längre tid, anmäl det till Hamnchefen så att platsen kan användas av föreningen för tillfällig förtöjning.

Om du inte ska utnyttja båtplatsen under säsongen skall du anmäla detta till Hamnchefen så att föreningen kan disponera platsen.

Om du inte sjösätter två säsonger i följd förlorar du din båtplats.

Tillfällig förtöjning

De som har båten upplagd i uppläggningsområdet, men har annan hemmahamn kan förtöja på annan medlems plats för rustning respektive avrustning. Tag i första hand själv kontakt med den som har båtplats. Tag i andra hand kontakt med hamnchefen. Tillfälligt förtöjd båt skall alltid märkas med ägarens namn och telefonnummer. Båten skall kunna flyttas med kort varsel.

Otillåten förtöjning

Mastkranens och sjömackens bryggor får endast användas för tillfällig förtöjning i samband med de aktiviteter de är avsedda för. Överträdelse kan beivras.

 Uppställningsområdet

Skjul

Medlem som vill bygga skjul ansöker om detta i BAS. 

För nybyggnation av båtskjul krävs erforderliga tillstånd av Örebro kommun. Medlem ansöker själv om tillstånd hos Örebro kommun.

Föreningens byggnadspolicy skall följas, vilket innebär att skjulen skall vara stadiga och prydliga. Skjulansvarig tar in underlag som lämnas till styrelsen för beslut. 

Skjulbygge skall vara slutfört inom två år. Är skjulbygget inte klart inom två år faktureras, utöver ordinarie taxa, en avgift om 5.000 kr år 3. Avgiften höjs till 10.000 kr om skjulbygget inte är klart år 4 och till 15.000 kr år 5.

Medlem svarar för snöskottning av tak, gräsklippning och slyröjning runt skjulet.

Medlem som vill sälja sitt ägda skjul ser till att spekulant lämnar medlemsansökan till Styrelsen innan försäljning slutförs.

Om särskilda skäl föreligger kan medlem hyra ut sitt ägda skjul i andra hand. Styrelsen avgör om särskilda skäl finns. Medlem ansöker om detta till Styrelsen innan hyresavtal tecknas med andrahandshyresgäst. Andrahandshyresgäst ska vara medlem i föreningen.

Föreningen har ett arrendeavtal med Örebro kommun. Gällande avtal har en arrendetid från 2018-04-01 till 2028-03-31. I arrendeavtalet framgår att för det fall arrendeavtalet med Örebro kommun upphör att gälla skall uppförda båtskjul och andra byggnader bortföras och platsen städas. Medlem ansvarar för och bekostar demontering, bortforsling och städning av eget skjul. Någon ersättning från kommunen eller föreningen utgår inte.

Föreningsgemensamma skjul

Medlem svarar för snöskottning av tak och enklare underhållsåtgärder.

Uppställningsplats

Båtvagnar, båtkärror, vaggor – med eller utan båt och annat material – som står på varvsplan måste vara märkta. Ägaren ansvarar själv för att objekten är tydligt märkta. Märkningen ska vara väl synlig.

Märk med namn och mobilnummer tills du erhåller föreningens nummerbricka som du får genom Intendent. Sms till 0760249050 där du även gör obligatorisk föranmälan för placering på området.

Finns omärkta objekt efter den 15 november varje år kommer dessa att klampas och låses endast upp mot en tilläggsavgift om 1.000 kr.

Omärkta objekt kan komma att flyttas och anmälas som hittegods och tillfaller efter 3 månader föreningen. Föreningen kommer sedan att skrota eller sälja objektet.

Om en båt eller material måste flyttas av föreningen, för att föreningen exempelvis behöver göra i ordning/städa på platsen, ska medlem kontaktas. Medlem har då möjlighet att själv genomföra flytten. Om detta inte sker inom rimlig tid har föreningen rätt att utföra flytten enligt planering.

Föreningen hyr ut uppställningsplatser där båt ställs på vagn eller vagga och täcks på vintern.

Uppställningsplatserna är avsedda för säsongsvis uppställning.

Föreningen accepterar inte passiv långtidsuppställning eftersom det kan tendera att bli en båtkyrkogård på området, se sommaruppställning och förhöjd avgift.

Båtägare svarar för skötsel av platsen, t.ex. gräsklippning och bortforsling av skräp.

Vagn eller vagga med täckningsmaterial ställs normalt tillbaka på platsen i god ordning efter sjösättning.

Föreningen anvisar platserna vilket innebär att du kan få en annan plats kommande säsong. Annan sommarplats för vagn/vagga kan anvisas för att kunna göra markarbeten eller ordna parkering.

Sommaruppställning

Medlem som har båt på land efter 1 juli faktureras en Miljöavgift på 5.000 kr. Miljöavgift utgår ej om särskilda skäl föreligger. Styrelsen avgör om särskilda skäl föreligger.

Finns båten kvar på land efterkommande sommar faktureras 10.000 kr och ytterligare 15.000 kr år 3. Efter sommarsäsong 3 på land sker avhysning och medlem utesluts ur föreningen.

Eventuella kostnader för flytt av båt bekostas av medlemmen.

Trailerbåt

Båt på inregistrerad försäkrad 80-trailer med kulkoppling och som inte har båtplats i vår hamn kan, i mån av plats, erbjudas fast markerad plats på C-plan. Platsen markeras med trailerns registreringsnummer. Platsen faktureras med samma kvadratmeterpris som för skjul.

Övernattning

Övernattning får ej ske på uppställningsområdet.

Nycklar till toalett och gånggrind

Nycklar kvitteras ut mot depositionsavgift från Hamnchef.

Användning av motorgrind

Du behöver ingen nyckel till den nya motorgrinden då den är kopplad till ditt mobiltelefonnummer. När du kommer fram till grinden så ringer du det nummer som skickas via mejl till betalande medlemmar.

Grinden kommer då efter en liten fördröjning att öppnas inåt området. När du passerat så stänger den automatiskt efter en stund. Stanna kvar en stund för att se att grinden stängs efter dig.

Tillträdestider: vårt larmbolag kräver att vi ska ha ”nattspärr” för att undvika falsklarm. Om det skulle krångla så skickar du ett mejl till: info@varfsforeningen.se. Rubrikmärk gärna med ”Grinden” och skriv in ditt namn och mobilnummer i meddelandet.

Mobilnumret skriver du i fortsättningen i internationell form för att underlätta hantering. Första nollan ersätts av 46 sedan alla siffror i följd (utan mellanslag och bindestreck).

Parkering

Parkering av bilar sker på anvisade, märkta parkeringsytor.

Trailade båtar

Bilar och trailers till båtar parkeras på anvisade, märkta parkeringsytor.

Överlåtelse av plats

Du får inte överlåta, hyra ut eller sälja din plats eller skjul utan föreningens medgivande.

Om det finns skäl att tro att platsen överlåtits eller hyrts ut i andra hand har föreningen rätt att genast återta platsen och omhänderta eventuell utrustning som lämnats kvar.

Kostnader som uppkommer för föreningen i samband med detta skall betalas av båtägaren.

Skydd mot brand

Brandgator skall hållas tomma och du får inte ställa upp vagn eller vagga eller ordna materialupplag i brandgatorna. Brandgatorna klipps genom föreningens försorg.

Brandsläckare finns i hamnområdet. Skiss över brandsläckarnas placering finns vid infarten till området. På samma skiss framgår åtgärder vid brand.

Heta arbeten får ej ske utan att samråd har tagits med Intendent. Med heta arbeten menas verksamhet som ger öppen låga eller gnistbildning. Förutsättning för heta arbetet är att;

·       brandfarligt material har tagits bort vid den plats där arbetet bedrivs

·       brandsläckningsutrustning finns tillgänglig under arbetet, brandvakt ska finnas minst en timme efter arbetets avslutande.

Gasol i små förpackningar – högst två kilo – får förvaras i båt eller skjul. Vid förvaring av större mängder skall märkning av skjul/båt ske av skjulägaren enligt gällande föreskrifter.

Fast monterad halogenlampa på brandsäkert underlag eller halogenlampa på stativ för tillfällig belysning får användas.

Tankning sker normalt vid macken. Vid tankning av mindre mängder ur dunk vid brygga skall båtägare först kontrollera att öppen låga inte finns inom 15 meters avstånd.

Elsäkerhet

Örebro Kommun är anläggningsägare och besiktigar den fasta elanläggningen periodiskt. Jordfelsbrytare finns i den fasta elanläggningen. Jordfelsbrytare i motorvärmaruttag kontrolleras årligen genom föreningens försorg. Jordfelsbrytare i skjul kontrolleras av skjulägaren.

Den tillfälliga elanläggning medlem bygger från eluttaget är medlem ansvarig för.

Kablage, skarvdon etc. som används i den tillfälliga elanläggningen skall vara av utomhuskvalité ( lägst IP x4) och kabel av lägst kvalitet HO7RN-F.

För detaljer – läs t ex EIO Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar eller om säker el i fritidsbåten via Elsäkerhetsverkets hemsida.

Batteriladdare av äldre typ (transformatorladdare utan reglering) får ej lämnas utan tillsyn under laddning. (Brandfara)

 Miljöfarliga ämnen

Miljöfarligt avfall, lösningsmedel, färgrester, spilloljor, glykol, filter och batterier osv hanteras inte av SVF. De lämnas av ägaren själv på av Örebro kommun anvisad plats.

Är du osäker kontaktar du Miljöombudet i föreningen.

Olovligen uppställd båt, båtkärra, fordon eller annat material

Föremål som utan föreningens skriftliga medgivande står på icke hyrd plats inom uppställningsområdet betraktas som övergivna. Föremålet registreras då som upphittad hos polisen. Om inte ägaren inom tre månader därefter hör av sig och återkräver föremålet säljs eller skrotas det.

Återkrav av båt

Båtägare som inom tre månader återkräver omhändertagen båt (se ovan) får tillbaka båten om han betalar föreningens kostnader för omhändertagandet.