Stadgar

Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2023-04-27


Mål och inriktning

Skebäcks Varfsförening är en ideell förening vars verksamhet skall inriktas på att ta tillvara medlemmarnas intressen inom uppställningsområdet och hamnbassängen i Skebäcks småbåtshamn samt verka för att utveckla och tillvarata det sociala och kulturella arbete som utförs inom området samt främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande. Verksamheten skall bedrivas i en miljövänlig anda.

Verksamheten skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge var och en tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Verksamheten skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Verksamheten skall verka som ett kontaktmedel mellan människor och respektera alla människors lika värde.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Skebäcks småbåtshamn i Örebro.

Medlemskap

§1

Medlem i föreningen kan endast den bli som:
– hyr plats för uppställning av båt,
– hyr bryggplats inom området,
– har köplats för bryggplats eller köplats för uppställningsplats av båt,
– hyr båtskjul i andra hand eller
– är familjemedlem.

Familjemedlemskap innebär att vuxna sammanboende har samma bostadsadress samt är registrerade i föreningen.

§2

Styrelsen beslutar om medlemskap efter ansökan. Har avgift till föreningen beslutats av årsmötet skall den också betalas. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

§3

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Medlem som inte betalat årsavgiften efter en påminnelse får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§4

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller annars uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Utesluten medlem äger rätt att överklaga beslutet till medlemsmöte.

§5

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas, har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§6

Medlem skall betala den årsavgift och övriga avgifter som bestämts av årsmötet och skall vara inbetalda på den tid som styrelsen beslutar.

Styrelsen

§7

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Det åligger styrelsen att särskilt tillse att för föreningen bindande regler iakttas, verkställa årsmötets beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet.

§8

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör. Antalet ledamöter ska vara minst 4 och högst 8, antalet skall vara ojämnt. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år och ersättarna för en tid av ett år. Årsmötet bör tillse att växelvis välja styrelse så att ordförande och minst två ledamot avgår ett år och kassör och minst tre ledamöter avgår ett annat år. Ersättarna inträder i vald ordning.

§9

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen utser inom sig två firmatecknare.

§10

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Verksamhets- och räkenskapsår

Varfsföreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

Avgifter

§11

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år. Den nya styrelsen tillträder alltså först omedelbart efter årsmötets slut.

Revision

§12

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisionsberättelsen skal innehålla tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

Möten

§13

Styrelsen skall ha minst tre (3) styrelsemöten per år. Med föreningen hålls: Årsmöte i mars samt höstmöte i oktober. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast två veckor före mötet och kungörs inom samma tid av styrelsen genom anslag i hamnområdet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§14

Medlem som i föreskriven ordning betalt sina avgifter till föreningen har rösträtt på möte. Rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan. Röstning genom ombud får inte förekomma.

§15

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§16

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 • 1  Upprop och fastställande av röstlängd
 • 2  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • 3  Fastställande av dagordningen
 • 4  Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 • 5  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • 6  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
 • 7  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 • 8  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • 9  Fastställande av medlemsavgifter
 • 10  Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 • 11  Behandling av förslag från styrelsen
 • 12  Val i förekommande fall av a) Föreningens ordförande för en tid av två år. b) Val av kassör för en tid av två år.
 1. c) Val av tre övriga ledamöter för en tid av två år.
 2. d) Val av två ersättare för en tid av ett år.
 3. e) Val av två revisorer för en tid av två år. En av revisorerna skall vara auktoriserad.
 4. f) Val av ersättare för revisor för en tid av ett år. g) Val av miljöansvarig. 
h) Val av av valberedning.
 • 13 Behandling av förslag från medlemmar
 • 14 Avslutning

Fråga av ekonomisk natur får inte förekomma om den inte finns med på dagordningen för mötet. Om avgående styrelseledamot av årsmötet har beviljats ansvarsfrihet kan ledamot återväljas.

§17

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om så behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt möte kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast sju dagar före mötet till medlemmarna och kungörs inom samma tid genom anslag inom området. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§18

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §§ 10, 14 och 15.

Beslut, omröstning

§19

Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Omröstning sker öppet, men val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor mm

§20

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. I kallelsen till mötet skall anges att mötet skall behandla fråga om stadgeändring respektive upplösning av föreningen.

§21

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål för att främja båtkulturen i Örebro. Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart delges berörda.

§22

I föreningen gäller förutom dessa stadgar i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter och anvisningar. Styrelsen skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.