Miljö

Syfte och mål

Skebäcks Varfsförening, SVF, är en förening som ägs av sina medlemmar och som tillsammans arrenderar hamnområdet av Örebro Kommun. Föreningen har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömansskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till föreningens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten. Åtgärder som minimerar belastningen på miljön skall alltid tas största möjliga hänsyn till i föreningens och medlemmarnas dagliga verksamhet.

Föreningens attraktiva läge gör att medlemmarna har ett särskilt ansvar och skall anamma en hög ambitionsnivå avseende miljöförbättrande åtgärder.

Vid torrsättning av båtar inom Skebäcks Varfsförenings ansvarsområde skall all rengöring och tvättning av båtbotten ske vid avsedd spolplats. En ny spolplats finns numera utanför varvsområdet vid parkeringen.

Skebäcks Varfsförening och våra medlemmar ska:
  • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtutnyttjande. Framför allt skall vi följa de miljöregler och den avfallsplan som föreningen tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
  • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativ och produkter, godkända av myndigheter, vid underhållsarbete på den egna båten. Visa miljömedvetenhet vid båttransport och vid omhändertagande av avfall.
  • Sprida information om föreningens miljöpolicy och miljöregler så att SVFs ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder skall få genomslag.
  • Verka för ökad avfallssortering och återvinning i så stor utsträckning som möjligt.
  • SVFs miljöpolicy skall granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.
  • Som medlem i SVF förbinder man sig att följa denna miljöpolicy. Man förbinder sig också att följa gällande miljölagstiftning samt respektera konkreta miljöregler. Underlåtenhet kan innebära uteslutning. Miljömyndigheterna utför inspektioner av föreningen.
  • Föreningens miljöansvar sträcker sig även till att omfatta övriga vattenområden i och omkring oss.

Miljöregler

Så långt det är möjligt skall medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.

Glykol, spillolja och bensin / diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning skall göras på miljöstation.

Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuellt bränsle-, glykol- och oljespill från motor och växelhus. Vid bortskrapning av bottenfärg skall underliggande mark skyddas med presenning. Uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas för destruktion. Täckpresenningar får inte surras i båtstöttorna och båtägarna skall regelbundet kontrollera sina båtar.

Avfallsplan

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten skall av respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstation.

Båtägare skall hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) och bryggplatsen för att inte närmiljön i hamnen skall skräpas ner.

Vid större olje- eller bränslespill: Ring 112